Categories
Família

Més enllà d’arbitrar a través de reformes legislatives.

A través del Decret Llei 19/2021, de 31 d’agost, s’adapta el Codi Civil de Catalunya a la reforma del procediment de modificació judicial de la capacitat. Aquesta norma busca harmonitzar la legislació nacional a la Convenció de Nova York de 13 de desembre del 2006 que estableix en el seu article 12 que les persones […]

Categories
Família

Família monoparental i prestació per cura de fill (maternitat i paternitat).

Vam presentar una demanda contra la resolució de l’INNS que li denegava a una mare soltera que ha format una família monoparental la prestació de paternitat. En termes genèrics exposàvem que es tractava d’una resolució discriminatòria i que atemptava a l’interès i protecció dels infants. El poder legislatiu del nostre país no pot ignorar les […]

Categories
Família interès del menor

Permís de maternitat i paternitat en les famílies monoparentals.

El dret a la maternitat i a la paternitat és un dret de destí per la cura dels infants. La norma discrimina les famílies biparentals, de les monoparentals. Perquè un fill d’una família biparental pot estar cuidat de manera directe (pel pare o la mare o el pare i el pare o la mare i […]

Categories
Família

Eutenàsia i testament vital

Categories
Família

Pensió d’aliments i capacitat econòmica. Breu apunt.

La contribució de la pensió d’aliments s’ha d’efectuar de manera proporcionada, a tal efecte, ens referim a la STSJCat 32/2018, de 12 d’abril, en aplicació d’allò disposat en els articles citats (arts. 237-7 i 237-9 CCCat) i és que quant els aliments han de ser prestats per varis alimentants, la norma imposa que es realitzi […]