Categories
Família

Pensió d’aliments i capacitat econòmica. Breu apunt.

La contribució de la pensió d’aliments s’ha d’efectuar de manera proporcionada, a tal efecte, ens referim a la STSJCat 32/2018, de 12 d’abril, en aplicació d’allò disposat en els articles citats (arts. 237-7 i 237-9 CCCat) i és que quant els aliments han de ser prestats per varis alimentants, la norma imposa que es realitzi en proporció als mitjans de fortuna de cadascun d’ells. La guarda compartida no altera aquesta disposició com s’infereix de l’article 233-10.3 CCCat en el cas de que els recursos econòmics i possibilitats amb els que compti cada un dels progenitors fossin substancialment diferents.

Aquesta manera d’atendre els fills (guarda compartida) no privaria del dret dels alimentats a percebre dels que majors mitjans tenen la pertinent pensió.

Si s’exerceix una guarda compartida i els mitjans econòmics dels progenitors són substancialment diferents, la contribució a la pensió d’aliments haurà de ser proporcionada a la capacitat econòmica de cadascú. La pensió d’aliments va dirigida al sosteniment diari, educació, activitats de més a més, ,… dels menors. Si un progenitor ingressa més, ha de contribuïr més independentment del sistema de guarda, ja no tant sols pels pronunciaments judicials, sinó per un principi de solidaritat que hauria de poder romandre com a principi inalterable en el sí de la família, amb trencament de parella/matrimoni o sense.