Categories
Formació interès del menor Part i naixement

Lactància materna

Fa unes setmanes La Troca vàrem participar a la setmana de la lactància materna organitzada per la Fundació Hospital Sant Joan de Déu de Martorell.

La OMS declara que la lactància materna és un dret humà per nadons i mares que ha de ser fomentat i protegit. El millor per la mare i el nadó és la lactància materna exclusiva fins els sis mesos i es recomana perllongar-la, com a mínim, fins els dos anys.

Tenim un permís de maternitat de 16 setmanes i un permís de lactància (que tot i compactar-lo) està clarament molt lluny de garantir aquests sis mesos de lactància materna exclusiva. De fet el permís de lactància neix a España a través de la Llei de 13 de març del 1900 i el text no ha variat massa del que disposem en aquest 2021.

“Las mujeres que tengan hijos en el período de la lactancia tendrán una hora al día, dentro de las del trabajo, para dar el pecho a sus hijos.
Esta hora se dividirá en dos períodos de treinta minutos, aprovechables, uno en el trabajo de la mañana, y otro, en el de la tarde.
Estas medias horas serán aprovechables por las madres cuando lo juzguen
conveniente, sin más trámite que participar al director de los trabajos, y al
entrar en ellos, la hora que hubieren escogido. No será de manera alguna descontable, para el efecto de cobro de jornales, la hora destinada a la lactancia”.
(extret de la Llei de 13 de març del 1900).

Per si us resulta d’interès les qüestions jurídiques en relació a la lactància materna tot seguit es poden escoltar les intervencions.

https://www.youtube.com/watch?v=o7eILVB9KiY
Intervenció Núria Casajuana.
https://www.youtube.com/watch?v=A5F8D1xZmZI
Intervenció Virgínia Pujadas.